Privacy Policy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Het is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Uw dossier bevat:

 • Naam – adres – postcode – woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Adres huisarts
 • Telefoonnummer huisarts
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • In het dossier worden eventueel ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, enkel met uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Wat wordt er gedaan om uw privacy te waarborgen ?

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.
 • De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Andere zorgverleners kunnen geïnformeerd worden met uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming bij afwezigheid van de therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Wanneer er vanwege een andere reden gebruik van uw gegevens gemaakt zal worden, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet uw toestemming gevraagd.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd wordt, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam – adres – postcode –  woonplaats
 • Datum van de behandeling
 • Geboortedatum
 • Een korte omschrijving van de behandeling:  ‘Reflexzonetherapie  24009-Behandeling Reflexzonetherapie ’
 • De kosten van het consult