Algemene Voorwaarden

 

Cliënt 

Om de positie van de cliënt te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De cliënt heeft een aantal plichten:

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de cliënt daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De cliënt beslist zelf of hij / zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk door naar een arts / specialist.


Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling, met het insturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Hiermee geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut.
Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezag dragende ouders / voogden een handtekening op het formulier (behandelovereenkomst) ter toestemming vereist is. U geeft met het insturen van het formulier aan dat u de informatie over de Privacy Policy  heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.


Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden de kosten voor een consult in rekening gebracht, ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
U ontvangt hiervoor een factuur.


Betaling

Betaling van het consult is contant mogelijk of via iDEAL, dit dient dan binnen 7 dagen te gebeuren.
De factuur ontvangt u per e-mail en deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.


Overschrijding betalingstermijn

Indien de betaling 7 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal een 1e betalingsherinnering worden gestuurd. Als het verschuldigde bedrag na 7 dagen nogmaals nog niet is overgemaakt, zal een 2e betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden € 10,- administratiekosten extra in rekening gebracht.
Wanneer de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau inschakelen teneinde de betaling alsnog te innen.

Opmerkingen en/of klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk wordt ingediend bij de praktijk. Na dit termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.


Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.